Obchodní podmínky

Pomáháme vám cvičit. Jmenujeme se „Železná koule“ a zde se dozvíte pravidla („Podmínky“), jak to u nás chodí. Tato pravidla se samozřejmě řídí zákonem, konkrétně tím občanským č. 89/2012 Sb.

Trénuje a provozovatelem je:

Železná koule, s. r. o., IČ: 091 29 049, se sídlem
U Blaženky 1858/11, Smíchov, 150 00 Praha 5.

Uživatelem jste pak Vy, tedy člověk, který se účastní online tréninku Železné koule.

1. Základní pravidla

1.1. Uživatel se musí seznámit s těmito Podmínkami, jinak nebude vědět, co v nich je.

1.2. Vstupem do online programu souhlasí uživatel s těmito Podmínkami a zavazujete se dodržovat pravidla v nich uvedená, i kdyby mu přišla přísná.

1.3. Možnost u nás cvičit není vymahatelná a provozovatel má právo členství zamítnout před jeho vznikem, nebo i v průběhu trvání členství – a to i bez udání důvodu. Provozovatel bude takto postupovat například v těch případech, kdy by členství určitého konkrétního návštěvníka mohlo ohrozit dobré jméno provozovatele.

2. On-line program

2.1. Online tréninky obsahují instruktážní videa s komentářem týkajícím se správného provedení cviků, rozpis tréninků a tréninkový plán a případně i další obsah. Jeden trénink trvá zpravidla přibližně 60 minut. Konkrétní programy jsou specifikovány na webu provozovatele. Vždy je možné se účastnit pouze jednoho programu, pokud není výslovně na webu uvedeno jinak. Program se konkrétnímu uživateli zobrazuje postupně, aby bylo možné dodržet jeho progres.

2.2. Provozovatel může konkrétní program upravit a konkrétní trénink jednostranně z vážných důvodů zrušit a nahradit ho jindy.

2.3. Uživatel si na webu provozovatele vybere konkrétní program. Jednotlivé tréninky, které se dle programu každý týden aktualizují, jsou uživateli přístupné kdykoli a kdekoli, uživatel tak může cvičit podle vlastního uvážení - tréninky nejsou vázané na určitý konkrétní čas.

2.4. Uživatel může kdykoliv svou účast na programu zrušit (vypovědět smlouvu), a to prostřednictvím webu provozovatele. V takovém případně skončí účast v programu dočerpáním uhrazeného členství.

3. Práva a povinnosti

3.1. Uživatel musí dosáhnout věku minimálně 15 let. Je-li mladší, přebírá plnou odpovědnost za bezpečí nezletilého uživatele jeho zákonný zástupce.

3.2. Nejsme doktoři. Provozovatel nenese odpovědnost za aktuální zdravotní stav uživatele. Každá účast v online tréninku je na vlastní nebezpečí, provozovatel nezodpovídá za možná zranění či následně způsobené zdravotní problémy. Je tedy logicky zakázáno provozovat sportovní aktivity v případě nemoci, zranění, pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků apod.

3.3. Při cvičení je uživatel povinen dbát na svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních.

3.4. Uživatel je povinen řídit se instrukcemi trenéra a instrukcemi v online programu uvedenými a obstarat si na své náklady nutné pomůcky a nářadí.

3.5. Uživatel může konzultovat i konkrétní otázky předem vymezeným způsobem, zpravidla ve zvláštní facebookové skupině. Pokud si není jistý konkrétním cvikem, dokonce má povinnost tuto konzultaci využít, aby předešel případnému poškození zdraví.

3.6. Uživatel nesmí nijak šířit obsah vytvořený provozovatelem, nemá žádnou licenci daný obsah dále využívat mimo program provozovatele. Toto se netýká sdílení svých zkušeností např. na sociálních sítích.

3.7. Uživatel má povinnost uchovávat své heslo do uživatelského rozhraní v tajnosti.

4. Odměna

4.1. Konkrétní výše odměny provozovatele je stanovena na webu provozovatele.

4.2. Zpravidla se hradí členství na bázi měsíčního poplatku či dle zvoleného programu pomocí zadání údajů o platební kartě, ze které je odměna strhávána. Uživatel má povinnost udržovat platné platební údaje. Podrobnosti jsou na webu.

4.3. Provozovatel může poskytnout službu i bezplatně, pokud se tak rozhodne. Zpravidla je možnost cvičební program nejprve nezávazně vyzkoušet v rámci 14denního programu zdarma, což je podrobně vymezeno na webu.

4.4. Uhrazené členství je nevratné.

4.5. V případě závažného či opakovaného porušení těchto podmínek může provozovatel členství bez náhrady zrušit. Členství je také automaticky přerušeno (resp. posléze ukončeno) v případě neuhrazení měsíčního poplatku či zamítnutí platby bankou, která vystavila platební kartu uživatele.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. V případě, že je uživatel spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu, pokud ji uzavřel na internetu, a to do čtrnácti dnů od nákupu členství. Uvedené však neplatí v případě, že jsou naplněny předpoklady nemožnosti odstoupení od smlouvy dle §1837 občanského zákoníku. Nelze tedy odstoupit, pokud již člověk cvičil či procvičil část kurzovného.

5.2. V případě, že uživatel od smlouvy oprávněně odstoupí, vrátí mu provozovatel odměnu hned, jak to bude možné.

5.3. Vzorové odstoupení je níže a posílá se poštou, e-mailem s elektronickým podpisem nebo datovou schránkou.

6. Reklamační řád

6.1. Nesplní-li provozovatel povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy řádně a včas, může uživatel samozřejmě službu reklamovat. Reklamace musí být učiněna u provozovatele písemně (postačí e-mailem) bez zbytečného odkladu (prostě co nejdřív, dokud si to všichni pamatujeme), nejpozději do 3 měsíců ode dne poskytnutí služby, nebo v případě, že poskytnutí služby neproběhlo, ode dne, kdy měla být služba poskytnuta.

6.2. V reklamaci musí uživatel barvitě vylíčit, proč ji podává, aby bylo jasné, na co si vlastně stěžuje.

6.3. Provozovatel se zavazuje rozhodnout o přijaté reklamaci hned, nejpozději však do 15 pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady (např. vypracování posudku lékařem či lékárníkem).

6.4. Po uplynutí této lhůty má uživatel právo na odstoupení od uzavřené smlouvy nebo na slevu z ceny služby.

6.5. Provozovatel vydá uživateli, který uplatnil reklamaci, potvrzení, kdy k uplatnění reklamace došlo, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován. Dále provozovatel vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a pro případné zamítnutí reklamace vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Úpravu ochrany osobních údajů najdete v Zásadách ochrany osobních údajů (odkaz dole v zápatí stránky).

7.2. Uživatel, který je spotřebitel, má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem, který mu pomůže, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách.

7.3. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit kdykoliv provozování služeb. V takovém případě nahradí poměrnou část členství jednotlivým uživatelům.

7.4. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 8. 3. 2021